شات بلاست میزی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ماشین شات بلاست میزی مدل CM 140


 

ساچمه شارژ ماشين  350 کيلوگرم

وزن ماشين             1760 کيلوگرم

ابعاد بارگیری:

ماشين شات بلاست مدل CM140 داراي صفحه کارگير به قطر 140 سانتيمتر است که قطعاتي که بايد شات شوند ، روي آن قرار داه مي شود . هنگامي که اين ميز شروع به گردش مي کند ، قطعات بوسيله جريان ساچمه که از گردش توربين فراهم شده است ، شات ميشوند . ساچمه هاي مورد استفاده در دستگاه ، در يک سيکل قرار داشته، وبطور پيوسته ، آندسته از ساچمه ها که خورده شده اند و ديگر قابل استفاده نيستند توسط مکنده  از سيکل خارج شده  و به بيرون دستگاه منتقل ميشوند  و ساچمه هايي که از لحاظ اندازه  قابل قبول باشند ، بسوي توربين فرستاده ميشوند .

قدرت الکتروموتورهاي دستگاه  :

موتور هواکش : HP _ 2

موتور تکان دهنده : HP _ 1.1

موتور توربين : HP_ 5.5

موتور ميز : HP_3.4

موتور بالابر : HP_3.4

ماشین شات بلاست میزی مدل CM 180


 

 

 

 

شات بلاست میزی مدل cm180

 

ساچمه شارژ ماشين  500 کيلوگرم

 

ابعاد بارگیری:

ماشين شات بلاست مدل CM180 داراي صفحه کارگير به قطر 180 سانتيمتر است که قطعاتي که بايد شات شوند ، روي آن قرار داه مي شود . هنگامي که اين ميز شروع به گردش مي کند ، قطعات بوسيله جريان ساچمه که از گردش توربين فراهم شده است ، شات ميشوند . ساچمه هاي مورد استفاده در دستگاه ، در يک سيکل قرار داشته، وبطور پيوسته ، آندسته از ساچمه ها که خورده شده اند و ديگر قابل استفاده نيستند توسط مکنده  از سيکل خارج شده  و به بيرون دستگاه منتقل ميشوند  و ساچمه هايي که از لحاظ اندازه  قابل قبول باشند ، بسوي توربين فرستاده ميشوند .

قدرت الکتروموتورهاي دستگاه  :

موتور هواکش : HP _ 4

موتور تکان دهنده : HP _ 2

موتور توربين : 2*HP_7.5

موتور ميز : HP_1.5

موتور بالابر : HP_1.5